Organizing Team

Directors

  1. ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viet Nam
  2. Tuấn Hải Trịnh, 111, Viet Nam
  3. Trinh Hai Tuan, ULIS
  4. Trịnh Hải Tuấn, ULIS
  5. Tran Linh Huong Giang, Ulis

Sponsors