Open Conference Systems

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

April 24, 2020 – April 25, 2020


Announcements

 

Thông báo số 3 – Hội thảo quốc gia 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

 

 • Chương trình HTQG 2020 << Click here
 • Mục lục kỷ yếu toàn văn HTQG 2020 <<Click here
 • Tóm tắt kỷ yếu HTQG 2020 << Click here
 • Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” xin thông báo một số nội dung về việc tổ chức và tham dự hội thảo như sau:

   
  Posted: 2020-04-23 More...
   
  More Announcements...

  Conference Information