Track Policies

GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ

Directors
 • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trần Hoàng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Checked Open Submissions Checked Peer Reviewed

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

Directors
 • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trần Hoàng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Checked Open Submissions Checked Peer Reviewed

VĂN HỌC-VĂN HÓA VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC-VĂN HÓA

Directors
 • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trần Hoàng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Checked Open Submissions Checked Peer Reviewed

DỊCH VÀ GIẢNG DẠY DỊCH

Directors
 • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trần Hoàng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Checked Open Submissions Checked Peer Reviewed

QUỐC TẾ HỌC VÀ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ HỌC

Directors
 • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trần Hoàng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Checked Open Submissions Checked Peer Reviewed

Các vấn đề khác

Directors
 • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trần Hoàng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Checked Open Submissions Checked Peer Reviewed

Trình bày bằng tiếng Anh

Directors
 • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trần Hoàng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Checked Open Submissions Checked Peer Reviewed


Đơn vị tổ chức: Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: ulis.vnu.edu.vn

Facebook: