Chính sách tiểu ban

GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ

Tổng biên tập
  • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chọn Open Submissions Chọn Peer Reviewed

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

Tổng biên tập
  • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chọn Open Submissions Chọn Peer Reviewed

VĂN HỌC-VĂN HÓA VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC-VĂN HÓA

Tổng biên tập
  • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chọn Open Submissions Chọn Peer Reviewed

DỊCH VÀ GIẢNG DẠY DỊCH

Tổng biên tập
  • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chọn Open Submissions Chọn Peer Reviewed

QUỐC TẾ HỌC VÀ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ HỌC

Tổng biên tập
  • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chọn Open Submissions Chọn Peer Reviewed

Các vấn đề khác

Tổng biên tập
  • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chọn Open Submissions Chọn Peer Reviewed

Trình bày bằng tiếng Anh

Tổng biên tập
  • ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chọn Open Submissions Chọn Peer Reviewed


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis