Chuỗi thời gian và thông tin hội thảo

Hội thảo

First day of conference Tháng tư 24, 2020
Last day of conference Tháng tư 25, 2020

Trang web

Go Live (as a Current Conference) Tháng chín 24, 2019
Move to Conference Archive Tháng tư 26, 2020

Gửi bài

Đăng ký tác giả đã mở Tháng chín 24, 2019
Đăng ký tác giả đã đóng Tháng ba 31, 2020
Mời viết bài Tháng chín 24, 2019
Bài gửi đã được chấp nhận Tháng chín 24, 2019
Đóng nộp bài Tháng ba 31, 2020

Đánh giá

Đăng ký phản biện đã mở Tháng chín 24, 2019
Đăng ký phản biện đã đóng Tháng tư 15, 2020

Website Posting

Tháng chín 24, 2019
Tháng chín 24, 2019
Tháng chín 24, 2019


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis