Organizing Team

Directors

  1. ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viet Nam
  2. Lê Quốc Quân, ULIS
  3. Ms Trần Thị Hoàng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viet Nam
  4. PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Viet Nam


Đơn vị tổ chức: Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: ulis.vnu.edu.vn

Facebook: